Care1

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og Datahåndtering

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google Gsuite, HubSpot, Mailchimp mm.

For at kunne gennemføre din ordre/service sag, samt for at sikre at vores arbejde udføres,
som ønsket (bla. via en efterfølgende kundetilfredshedsundersøgelse fra Care1 / number1service eller tredjemand), bedes du altid oplyse navn, adresse, mobilnummer og e-mailadresse.

Dine oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer/ydelser du har købt i minimum 5 år jf.dansk lovgivning.Care1 / number1service A/S er ansvarlig i omgang og opbevaring af persondata og sikrer at
databehandlingen sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

Jævnfør persondataloven har du ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til
indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, samt at ønske sletning af persondata,
hvilket Care1 / number1service A/S vil efterleve, medmindre dette er i strid med gældende lovgivning

Persondata vi opbevarer :

For at kunne udføre service på din enhed og løbende kontakte dig gemmer vi følgende oplsyninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email adresse
 

Disse oplysninger er skjult for vores medarbejdere efter endt service sag.

Ligeledes gemmer vi følgende oplysninger om dit produkt :

 • Producent
 • Model
 • IMEI nummer og/eller Serienummer
 • Købsdato ( hvis angivet )
 • Forhandler
 • Forsikringsselvskab
 • Fejl-angivelse.

Vi gemmer ligeledes en historik over din service sag, herunder genreparationer.

Hvor længe opbevares mine data?

Vi opbevarer dem i vores service system i op til 5 år fra service tidspunkt. Personlinge oplysninger er dog ikke tilgængelig for vores medarbejdere efter end service sag, og vil kun kunne ses af betroet administrativ personale.

Hvor opbevares mine data?

Data opbevares i vores interne service system. Ligeledes deler vi dine data med producenten i forbindelse med oprettelse af din service sag.

Hvordan slettes mine data?

Hvis du ønsker at dine data skal slettes skal du kontakte vores IT afdeling på it@care1.dk

Privacy Policy and Data Management

The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or other for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as viruses. It is possible to delete or block cookies.

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also run the risk that the website is not functioning optimally and that there is content that you cannot access.

The Website contains third-party cookies that may include:

 •  Google Gsuite, HubSpot, Mailchimp and more.

In order to complete your service case, and to ensure that our work is performed as requested (eg via a subsequent customer satisfaction survey from Care1 / number1service or third parties), please always provide your name, address, mobile number and e-mail address.

Your personal information is stored along with information about what goods / services you have purchased for a minimum of 5 years, cf. Danish law.

Care1 / number1service A / S is responsible for handling and storing personal data and ensures that data processing is done within the framework of the Data Protection Regulation and the Data Protection Act

According to the Personal Data Act you have the right to object to the registration. You are also entitled to insight into what information is recorded about you, as well as requesting the deletion of personal data, which Care1 / number1service A / S will comply with, unless this is in violation of applicable law

Personal data we store:

In order to service your device and contact you on an ongoing basis, we store the following information

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • Email address

In order to ensure your privacy, this information is hidden from our employees after the service has ended.

 

We also store the following information about your product:

 • Manufacturer
 • Model
 • IMEI number and / or Serial number
 • Purchase date (if specified)
 • Dealer / wholesaler
 • Insurance provider
 • Reported issues / symptoms of serviced device

We also keep a history of your service case, including repeat repairs based on IMEI- / serial number.

How long is my data stored?

We keep them in our service system for up to 5 years from service time. However, personal information is not available to our employees after any service case, and will only be viewable by trusted administrative staff under special circumstances.

Where is my data stored?

Data is stored in our internal service system. We also share your data with the manufacturer in connection with setting up your service case. This is done in compliance with current legislation regarding data protection.

How do I delete my data?

If you want your data to be deleted, contact our IT department at it@care1.dk

Loading...