Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger om virksomheden

Care1 / number1service A/S 
Kometvej 16

6230 Rødekro

CVR-nr. 30350847

Tlf. 74 63 10 18
Website: Care1.dk

E-mail: info@care1.dk

 

Pris og betaling

Alle oplyste priser er i danske kroner og inklusiv 25% moms. Betaling for bestilte ydelser og/eller varer kan ske online med Dankort/Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express eller Maestro.

Via en krypteret forbindelse (SSL/Secure Socket Layer) ledes du videre til vores betalingsudbyder og NETS.

Betaling reserverer i første omgang beløbet, som først hæves, når ydelsen og/eller varen afsendes.

Du vil straks få information, hvorvidt transaktionen blev gennemført eller ikke. Ordren behandles, når reservationen er gennemført.

Ved elektronisk fakturering til offentlige virksomheder/institutioner opkræves et gebyr på kr. 50,- per faktura. Opkrævningen vil ske samtidigt med tilsendelse af faktura.

Gebyrer

I forbindelse med indlevering/indsendelse vil der opkræves et undersøgelsesgebyr ved afslutning af servicesagen, såfremt produktet ikke bliver håndteret som garanti/reklamationssag. Undersøgelsesgebyret fremgår af den indleverings/oprettelseskvittering du underskrev ved indlevering eller bekræftede ved oprettelse igennem vores online service portal. Gebyret kan variere ud fra produkttype.

Fragt og forsikring

Ønsker du produktet sendt retur tillægges fragt på Kr. 55,00 inkl. moms.

(ikke Færøerne og Grønland)

Fragtfører er PostNord eller anden udpeget af Care1 / number1service A/S.

Erstatning for bortkomst/transportskader, erstattes udelukkende med det af fragtfører erstattede beløb.

Du kan naturligvis også indlevere/afhente din servicesag/vare i en af vores butikker.

Her kan du også få råd og vejledning omkring dit produkt, reparation og hjælp til sikring af dine data. 

Fortrydelsesret

Reparationen vil oftest kræve udskiftning af elektroniske komponenter. Disse kan ikke genanvendes.
Derfor fraskrives fortrydelsesretten, ved accept af vort skriftlige tilbud. For tilbehør, købt som erstatning for defekt tilbehør, har du 14 dages fortrydelsesret. Monterede varer, såsom beskyttelsesglas m.m. er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Klageadgang

Ønsker du at klage over en købt ydelse eller vare skal du rette henvendelse, i butikken hvor ydelsen/varen er udført.
Du kan også kontakte os på e-mail info@care1.dk eller telefon 74 63 10 18.

Returnering

Vi skal modtage varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse og du bærer risikoen for varen fra leveringstidspunktet.

Varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde og må ikke bære præg af brug eller skader.

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne i købsbeløbet.

Du skal altid medbringe/vedlægge en kopi af faktura eller bon.

Vi modtager ikke pakker uden omdeling, pakker sendt med opkrævning eller pakker sendt pr. efterkrav.

Er beløbet betalt via betalingskort, refunderes beløbet til betalingskort. Er beløbet betalt kontant, sker refundering via bankoverførsel. Vi foretager ingen kontante udbetalinger.

Reklamation

Care1 / number1service A/S giver 2 års reklamationsret på udført reparation og følger reglerne i den danske købelov omkring forbrugerkøb. 

Købers vilkår og forpligtelser

I forbindelse med undersøgelse/reparation kan data, billeder, apps. monteret tilbehør m.m. gå tabt eller for enheder med fysisk skade ved indlevering, kan skaden udvikle sig. Care1 / number1service A/S er på ingen måde ansvarlig i reetablering eller generhvervelse.

Det påhviler til enhver tid køber, at sikre sine data på produkter indleveret til reparation og/eller undersøgelse.

Du bedes inspicere produktet ved udlevering, og rette henvendelse til Care1 indenfor 2 hverdage, hvis du ønsker at gøre indsigelser omkring det udleverede produkt.

Persondata

For at kunne gennemføre din ordre/service sag, samt for at sikre at vores arbejde udføres, som ønsket (bl.a. via en efterfølgende kundetilfredshedsundersøgelse fra Care1 / number1service eller tredjemand), bedes du altid oplyse navn, adresse, mobilnummer og e-mailadresse. Dine oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer/ydelser du har købt i minimum 5 år jf. dansk lovgivning.

Care1 / number1service A/S er ansvarlig i omgang og opbevaring af persondata og sikrer at databehandlingen sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

Jævnfør persondataloven har du ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, samt at ønske sletning af persondata, hvilket Care1 / number1service A/S vil efterleve, medmindre dette er i strid med gældende lovgivning

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Som udgangspunkt gælder de samme salgs- og leveringsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende undtagelser.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny garantiperiode. Garantiperioden følger producentens retningslinjer.

Care1 / number1service A/S forbeholder sig ejendomsretten til ydelser/varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er lagt.
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Care1 / number1service A/S er på ingen måde ansvarlig overfor erhvervsdrivendes direkte eller indirekte tab i forbindelse med en reparation, uanset dette omhandler, leveringstid- sted, eller tab af data på indleverede produkter.

Salgs- og leveringsbetingelserne er senest opdateret den 01/10-2018

General Terms of Sales and Delivery

General information about the company

Care1 / number1service A/S 
Kometvej 16

6230 Rødekro

CVR-nr. 30350847

Phone. 74 63 10 18
Website: Care1.dk

E-mail: info@care1.dk

Price and payment

All prices quoted are in Danish kroner and include 25% VAT. Payment for ordered services and / or goods can be made online with Dankort / Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express or Maestro.

Via an encrypted connection (SSL / Secure Socket Layer) you are directed to our payment provider and NETS.

Payment initially reserves the amount, which is only withdrawn when the service and / or item is shipped.

You will immediately be informed whether or not the transaction was completed. The order is processed when the booking is completed.

Electronic invoicing for public companies / institutions is charged a fee of DKK 50, – per invoice. This will be charged at the same time as the invoice is sent.

Fees

In connection with submission / delivery of product, an inquiry fee will be charged at the conclusion of the service case, if the product is not handled as a guarantee / warranty case. The inquiry fee is reflected in the submission / creation receipt you signed upon submission or confirmed upon creation through our online service portal. The fee may vary by product type.

Shipping and insurance

If you wish to return the product, shipping will be charged at Kr. 55.00 incl. VAT.

(not including the Faroe Islands and Greenland)

The carrier is PostNord or another appointed by Care1 / number1service A/S.

Compensation for loss / transport damage will only be compensated by the amount paid by the carrier.

You can of course also hand in / pick up your service case / item in one of our stores.

Here you can also get advice and guidance on your product, repair and help in securing your data. 

Cancellation

The repair will most often require the replacement of electronic components. These cannot be recycled.

Therefore, the right of withdrawal is waived by acceptance of our written offer. For accessories purchased as a replacement for defective accessories, you have 14 days to cancel. The right of withdrawal does not cover items such as protective glass or other after market mounted items etc.

Warranty

Care1 / number1service A/S provides a 2-year warranty on completed repairs and follows the rules in the Danish consumer law regarding consumer purchases.

Buyer’s terms and obligations

In connection with examination / repair, things such as data, images, apps. mounted accessories etc. can be lost or, for physically damaged devices, the damage may develop. Care1 / number1service A/S is in no way responsible for re-establishment or recovery.

It is the responsibility of the buyer at all times to secure his data (backup) on products submitted for repair and / or examination

Please make sure to inspect the product upon receival and contact Care1 within two business days if you wish to make object to the condition of said product.

Return Policy

We must receive the item without undue delay and no later than 14 days after you have notified us that you wish to cancel your purchase. You must bear the direct costs associated with the return of the goods and you bear the risk of their condition from the time of delivery.

The item must be returned in substantially the same condition and quantity and must not show any signs of use or damage.

If you cancel your purchase, you will be refunded the amount you paid us. In the event of any impairment for which you are liable, this will be deducted from the purchase price.

You must always bring / attach a copy of invoice or voucher.

We do not receive parcels without distribution, parcels sent with collection or parcels sent per. COD.

If the amount is paid via debit card, the amount is refunded to debit card. If the amount is paid in cash, the refunds will be made by bank transfer. We do not make any cash payments.

Privacy

In order to complete your order / service case, and to ensure that our work is carried out as desired (eg via a subsequent customer satisfaction survey from Care1 / number1service A/S or third parties), please always provide your name, address, mobile number and e-mail address. Your information is stored along with information about which goods / services you have purchased for a minimum of 5 years, cf. Danish law.

Care1 / number1service A/S is responsible for the handling and storage of personal data and ensures that data processing is done within the framework of the Data Protection Regulation and the Data Protection Act

According to the Personal Data Act you have the right to object to the registration. You also have the right to gain insight into what information is registered about you and to request the deletion of personal data, which Care1 / number1service A/S will comply with, unless this is contrary to applicable law.

Special provisions for business customers

In principle, the same terms of sale and delivery apply to business customers and consumers, with the following exceptions.

There is no right of withdrawal for business customers. Replacement or repair does not result in a new warranty period. The warranty period follows the manufacturer’s guidelines.

Care1 / number1service A/S reserves the ownership of services / goods purchased on credit until the full purchase price has been added.

All costs associated with enforcing the reservation are the responsibility of the buyer.

Care1 / number1service A/S is in no way responsible for the direct or indirect loss of the business in connection with a repair, irrespective of the deal, the time of delivery, or the loss of data on the delivered products

Appeals

If you wish to complain about a purchased service or item, you should contact the store where the service / item has been purchased.

You can also contact us by e-mail info@care1.dk or phone 74 63 10 18.

Terms of sale and delivery were last updated on 01/10/2019

Opret din servicesag hjemmefra

Du kan med fordel oprette din servicesag hjemmefra. Her kan du tage dig god tid og få alle detaljerne med. Når sagen er oprettet, kan du aflevere dit produkt ved disken i en af vores butikker hvor en tekniker vil tage godt imod den og sørge for at den bliver behandlet.

Ønsker du at oprette din sag allerede nu, så tryk på nedenstående knap og kom godt i gang.

OPRET DIN SERVICESAG HER
Selvbetjening - Care1